Mentorskap inom exeQtive

I mentorprogrammet har du möjlighet att med en erfaren mentors hjälp stärka din roll som ledare och öka din problemlösningsförmåga. Det är du själv som styr de frågor som du vill diskutera med din mentor. Du kommer inte att få några färdiga svar och lösningar av din mentor, meningen är att du ska utveckla dina egna mentala modeller och färdigheter som du sedan har nytta av i ditt ledarskap. Du matchas ihop med en personlig mentor som stämmer överens med dina mål och behov.

Matchningsprocessen

• Innan programstart träffar varje deltagare programansvarig i en intervju där samtal sker om utmaningar, viktiga utvecklingsområden och vad som är viktigt att en mentor kan bidra med. Finns det önskemål om en speciell mentor eller särskilda önskemål diskuteras även detta.

• Genom Effects stora nätverk tar programansvarig kontakt med en möjlig mentor som matchar adepten på bästa sätt.

• Adepten får information om förslaget och kan i detta skede ge en första återkoppling om man inte ser mentorn som lämplig (exempelvis på grund av personliga eller professionella kopplingar).

• Adept och mentor träffas för ett första förutsättningslöst möte för att etablera kontakt.

• Därefter ges återkoppling till programansvarig om man vill inleda mentor- och adeptsamarbetet.

Så här beskriver vi rollen som mentor

”Som mentor får du möjlighet att bidra till en annan människas utveckling, men också ett eget utbyte i form av förnyad entusiasm. Att få ta del av en annan persons synpunkter och tankar är utvecklande för båda parter. I exeQtives mentorprogram är tanken att du som mentor utbyter din erfarenhet mot en adepts kreativa energi och intresse för att utvecklas. Du får tillfälle att reflektera över ditt eget ledarskap och problematisera din egen kunskap.

Våra förväntningar på dig

Som mentor är det viktigt att ge av sin tid. Din adept kommer höra av sig till dig i närtid för att boka ett första möte. En träff var 5-6 vecka är önskvärt för att få till en kontinuitet. Dessa tillfällen är bland annat till för att ge konstruktiv feedback. Det är inte meningen att du skall komma med färdiga svar och lösningar, utan du skall genom att lyssna och föra en dialog synliggöra adeptens tankar. Hos exeQtive är adepten i fokus och därmed den viktigaste personen. Ditt förhållningssätt är viktigare än dina egenskaper. Du ska inte heller vara handledare i det dagliga arbetet, utan tillsammans ska ni utveckla mentala modeller, vilket är ett långsiktigt arbete. Adepten skall utveckla en yttre och inre dialog som ger henne bättre förutsättningar för framtida beslutsfattande och problemlösningar.”

Programansvarig följer processen som ett bollplank till båda parter och i de fall som relationen inte utvecklas så som parterna önskar finns möjlighet att söka en ny mentor.